Til forsiden

Atomer
 ▪ Menneskets grundstoffer
 ▪ Kemiske forbindelser
 ▪ Kredsløb

Væskebalancen

Energi
 ▪ Cellen

Næringsstoffer
  ▪ Kulhydrat
  ▪ Fedt
  ▪ Protein
  ▪ Alkohol
  ▪ Vitaminer
  ▪ Mineraler

Kostberegning
  ▪ De 8 kostråd

Syrer og baser
  ▪ pH-værdi

Rengøring
  ▪ Mærkning
  ▪ Faresymboler
  ▪ Miljø

Mikroorganismer
  ▪ Virus
  ▪ Bakterier
  ▪ Svampe
  ▪ Klamydier
  ▪ Smitte
  ▪ Immunforsvaret

 

 

 

Atomer


Alt det du kan se består af atomer. Du består selv af atomer og indtager dagligt mange atomer igennem åndedræt, mad og drikke. De atomer du indtager bliver indbygget i din krop. Vi afgiver atomer igen gennem udånding, sved, urin og afføring. De atomer vi er opbygget af, bliver konstant udskiftet med nye. I løbet af nogle år er alle atomerne i vores krop helt udskiftet med nye. Når vi dør, nedbrydes hele kroppen til atomer. De frigivne atomer kan herefter indgå i nye forbindelser, måske i et nyt menneske, en påskelilje eller en regnorm.

Atomerne i vores krop er bundet sammen i forskellige kemiske forbindelser. De kemiske forbindelser er igen bundet til hinanden og danner på den måde de celler som alle levende væsner er opbygget af. Til sammen udgør denne sammenhængende masse af celler et levende menneske. Lad os først se på hvad de mindste byggestene, nemlig atomerne, består af.

For at forstå, hvordan de kemiske forbindelser dannes, er det nødvendigt at se på, hvordan et atom er opbygget.
 

Atomer

Alle atomer består af 3 forskellige slags elementarpartikler:

  • elektroner

  • protoner

  • neutroner

Protonerne og neutronerne findes i kernen og elektronerne farer med stor hastighed rundt i en sky omkring kernen. Protonerne og neutronerne er næsten lige store, mens elektronerne er 2000 gange mindre. Man måler massen af protoner, neutroner og elektroner i unit = u.
Hvis man forestiller sig at elektronen er 1 mm i diameter vil neutronen og protonen hver være 2000 mm i diameter (=2 m i diameter).

Protonerne har en positiv elektrisk ladning, neutronerne er elektrisk neutrale mens elektronerne har en negativ elektrisk ladning. Det der holder atomet sammen er tiltrækningen mellem kernens positive ladning og elektronernes negative ladning. Neutronerne fungerer som en slags "lim", der holder atomkernen sammen. Uden neutronerne ville protonerne frastøde hinanden og atomet ville derved sprænges.
 

Partikel type Findes Massen Elektrisk ladning
Elektron Uden om kernen 1/2000 u - (negativ)
Proton I kernen 1 u + (positiv)
Neutron I kernen 1 u 0 (neutral)

Der er det samme antal elektroner og protoner i et atom, derfor er atomerne elektrisk neutrale. Antallet af neutroner kan derimod godt variere, derved opstår der isotoper.

Grundstoffer

Det er antallet af protoner, der afgør hvilket grundstof, der er tale om. Alle grundstofferne er opstillet i "det periodiske system".

Grundstoffernes periodiske system

Kemikere har i tidens løb gjort sig mange anstrengelser for at inddele de kendte grundstoffer i grupper med fælles egenskaber. Det lykkedes i slutningen af 1800-tallet for den russiske kemiker Mendelejev. Han anbragte grundstofferne i et skema, hvor de var placeret efter deres størrelse og kemiske egenskaber. Skemaet kaldes ”det periodiske system”.

I de vandrette rækker - perioderne, er grundstofferne opstillet efter størrelse.

Det der afgør et atoms størrelse er, hvor mange protoner det har i kernen. Atomnummeret fortæller, hvor mange protoner atomet har.

  • Atomnummer 1, Hydrogen, har 1 proton i kernen

  • Atomnummer 2, Helium, har 2 protoner i kernen

  • Atomnummer 10, Neon, har 10 protoner i kernen

Hvor mange protoner tror du atomnummer 20 har?

I de lodrette søjler - hovedgrupperne, er grundstofferne anbragt så de i de enkelte hovedgrupper har ens kemiske egenskaber.

Man kender 118 forskellige grundstoffer, men kun de 92 af dem findes i naturen. Resten er fremstillet ved hjælp af atomenergi i et laboratorium.
 

Faktaboks

Atomer med samme antal protoner tilhører samme grundstof.

Antallet af protoner = Antallet af elektroner

Grundstofferne er nummereret efter størrelse, dvs. efter antal protoner.

Antal protoner = Atomnummer

Skalmodellen

I mange år kendte man ikke årsagen til, at bestemte grundstoffer havde bestemte kemiske egenskaber. Først omkring 1922 lykkedes det den danske atomfysiker Niels Bohr (1885-1962), at komme med en teoretisk forklaring på opbygningen af det periodiske system. Niels Bohr fandt ud af, at elektronerne bevæger sig i bestemte baner eller skaller omkring atomkernen.

De mindst atomer har kun en skal, mens de største har op til 7 skaller. Elektronerne fordeler sig i skallerne efter et bestemt system. I den inderste skal er der aldrig mere end to elektroner og i den yderste er der aldrig mere end 8 elektroner. Hver gang en skal er fyldt op, tilføjes endnu en skal udenpå.

Det er kun elektronerne i den yderste skal, der afgør et stofs kemiske egenskaber og dermed hvilke andre stoffer det vil reagere med.
 

Faktaboks

Der kan højst være to elektroner i den inderste skal.

Der kan højst være otte elektroner i den yderste skal.

Det er elektronerne i den yderste skal, der afgør et stofs kemiske egenskaber.

Alle grundstofferne i ”Det periodiske system” stræber efter at opnå en stabil elektronstruktur. Den opnår de, når de har fyldt den yderste skal helt op. For de mindste grundstoffer betyder det, at de skal have netop 2 elektroner i deres ene skal. For de større atomer, at de har netop 8 elektroner i den yderste skal.

Den røde trappelinie

Den røde trappelinie i det periodiske system deler grundstofferne i to store grupper:
  1. Metaller, findes under og til venstre for trappelinien

  2. Ikke-metaller, findes over og til højre for trappelinien
Trappelinien er vigtig i forhold til typen af kemiske forbindelser, som grundstofferne laver med hinanden.

Grundstoffernes navne og symboler

Grundstofferne har latinske navne, men mange af dem har også fået danske navne.

Ud over et navn har alle grundstofferne også et symbol. Symbolerne består af et, to eller tre bogstaver. Bogstaverne i symbolerne kan som regel henføres til det/de første bogstaver i grundstoffernes latinske navn.

Hvis symbolet består af ét bogstav skrives dette stort, f.eks. H (Hydrogen), C (Carbon), N (Nitrogen) og O (Oxygen).

Da to grundstoffer ikke kan have det samme symbol, har mange af dem to bogstaver som symbol. Hvis symbolet består af to eller tre bogstaver, skrives det første bogstav stort og de andre små f.eks. He (Helium), Cl (Chlor) og Na (Natrium).

Symbolerne bruges, når man skal skrive en kemisk formel. Det er vigtigt at man skriver symbolerne rigtigt. Der er nemlig forskel på, om der står Co eller CO i en kemisk formel. Co er grundstoffet Cobolt, mens CO er en kemisk forbindelse mellem Kulstof og Ilt, nemlig Kulilte (findes bl.a. i tobaksrøg og trafikos).

Kemiske formler

Når man opskriver kemiske formler, bruger man grundstoffernes kemiske symboler. Man bruger et sænket tal efter symbolet til at beskrive, hvor mange atomer man har af de enkelte grundstoffer, f.eks. fortæller O2 at man har 2 ilt-atomer. H2O fortæller, at man har 2 brintatomer og 1 ilt-atom.

Til toppen af siden
 

Det periodiske
system